Algemene Voorwaarden


Op deze pagina vind je alle juridische voorwaarden voor het gebruik van onze website. Is er iets niet duidelijk, aarzel dan niet en neem zeker contact op met onze online klantenservice.

 • Algemene voorwaarden
 • Aanbod en bestelling
 • Prijzen
 • Bevestiging bestelling
 • Betaling
 • Levering en verzending
 • Herroepingsrecht of recht van ontbinding
 • Conformiteit of wettelijke garantie
 • Handtekening en bewijs
 • Aansprakelijkheid
 • Bescherming van de privacy
 • Intellectuele eigendom
 • Bevoegdheid en toepasselijk recht

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Oh My Dog met ondernemingsnummer BE0751738716 en maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 838, 3300 Vissenaken (hierna ‘de verkoper’ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van Oh My Dog wordt geplaatst via www.ohmydoghotel.be.

De website van Oh My Dog werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantenservice in geval van onduidelijkheid.

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.ohmydoghotel.be.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantenservice.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig punt 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de online klantenservice voor bijkomende inlichtingen via e-mail aan ohmydogtienen@gmail.com of op het telefoonnummer +32(0)495/174977. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

3. Prijzen

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

De prijzen op deze website kunnen ten allen tijde aangepast worden. Oh My Dog kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele typefouten.

De levering in België & Nederland is gratis vanaf €50. In die gevallen zijn de prijzen inclusief leveringskosten. Bij een bestelling onder dit bedrag worden leveringskosten aangerekend, die door de klant betaald worden volgens de tarieven bepaald onder punt 6.

4. Bevestiging bestelling

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Het plaatsen van een bestelling op deze website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

5. Betaling

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact/MisterCash, Visa, MasterCard, overschrijving, Belfius Direct Net, ING online, KBC online of iDEAL (Nederland).

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 12 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

6. Levering en verzending

Levering is op dit moment mogelijk in België & Nederland. De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor of door afhaling in een pakketautomaat van PostNL 24/7.

Levering in Nederland gebeurt op het door de klant opgegeven adres.

De verkoper neemt de verzendingskosten op zich voor leveringen in België en Nederland (van maandag tot en met vrijdag) volgend op elke bestelling die ten minste €49 bedraagt. De klant neemt de verzendingskosten op zich voor elke levering in België en Nederland volgend op een bestelling van minder dan €50 volgens deze tarieven:

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen in andere landen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. De verkoper is niet aansprakelijk als een pakket retour komt doordat de klant een verkeerd adres opgaf. Let er dus altijd op dat je het juiste adres opgeeft bij een bestelling.

7. Herroepingsrecht of recht van ontbinding

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument vanaf de dag van ontvangst van de bestelling over een bedenktermijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen of te ontbinden.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen per post teruggezonden worden. We raden jou aan om het artikel in de originele verpakking en/of in de originele verzenddoos samen met het modelformulier voor herroeping terug te zenden aan volgend retouradres: Oh My Dog, Aarschotsesteenweg 838, 3300 Vissenaken.

In ieder geval wordt herroeping enkel aanvaard indien tijdens de bedenktermijn van 14 dagen zorgvuldig werd omgegaan met het product. Dit houdt in dat het artikel onbevuild en onbeschadigd is. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te houden. Tip: bezorg ons jouw pakket in de originele verpakking, inclusief de originele etiketten en/of labels van de fabrikant.

Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de klant. Aan retour zijn naast de verzendingskosten geen andere kosten noch enige vergoeding verbonden.

Indien de klant binnen deze termijn van 14 dagen geen gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht en het product niet aan Oh My Dog heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Na afhandeling van de herroeping wordt de klant door de verkoper zo spoedig mogelijk terugbetaald, op voorwaarde dat het product terug ontvangen is door de verkoper.

8. Conformiteit of wettelijke garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen na ontvangst schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Oh My Dog, Aarschotsesteenweg 838, 3300 Vissenaken of via een e-mail naar ohmydogtienen@gmail.com. Er wordt dan samen met de klant naar een oplossing gezocht.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garantie van 2 jaar.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Deze garantie geldt uiteraard ook niet op voeding, snacks en aanverwante producten waar geen garantie op gegeven kan worden.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

9. Handtekening en bewijs

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste bestelling op deze webshop dient de klant de registratieprocedure te volgen en een account aan te maken. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

10. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

11. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de klantenservice van de verkoper. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn account op www.ohmydoghotel.be

12. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Geen enkel element van deze website mag zonder toestemming van Oh My Dog vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Brugge en desgevallend het Hof van Beroep te Gent bevoegd.